#pragma once

const UINT PointerSetHashSize = 128;

struct PointerLinkedList
{
  PVOID       pKey;
  PVOID       pData;
  PointerLinkedList* pNext;
};

class PointerSet
{
public:
  PointerSet()
  {
    for(UINT i = 0; i < PointerSetHashSize; i++)
    {
      m_pHead[i] = NULL;
    }
  }

  PVOID GetDataPtr(PVOID pKey)
  {
    PointerLinkedList* pThis = m_pHead[GetHash(pKey)];
    while(pThis)
    {
      if(pThis->pKey == pKey)
      {
        return pThis->pData;
      }
      pThis = pThis->pNext;
    }
    return NULL;
  }
  bool AddMember(PVOID pKey, PVOID pData)
  {
    UINT Hash = GetHash(pKey);
    PointerLinkedList* pThis = new PointerLinkedList;
    if(pThis == NULL)
    {
      return false;
    }

    pThis->pNext = m_pHead[Hash];
    pThis->pKey = pKey;
    pThis->pData = pData;
    m_pHead[Hash] = pThis;
    return true;
  }
  bool DeleteMember(PVOID pKey)
  {
    UINT Hash = GetHash(pKey);
    PointerLinkedList* pThis = m_pHead[Hash];
    PointerLinkedList* pLast = 0L;

    if( m_pHead[Hash]->pKey == pKey )
    {
      m_pHead[Hash] = pThis->pNext;
      delete pThis;
      return true;
    }
    else
    {
      pLast = pThis;
      pThis = pThis->pNext;
    }

    while( pThis )
    {
      if( pThis->pKey == pKey )
      {
        pLast->pNext = pThis->pNext;
        delete pThis;
        return true;
      }
      pLast = pThis;
      pThis = pThis->pNext;
    }
    return false;
  }
  __forceinline UINT GetHash(PVOID pKey)
  {
    DWORD Key = (DWORD)pKey;
    return (( Key >> 3 ^ Key >> 7 ^ Key >> 11 ^ Key >> 17 ) & (PointerSetHashSize - 1));
  }

private:
  PointerLinkedList* m_pHead[PointerSetHashSize];
};


class ThreadSafePointerSet : public PointerSet
{
public:
  ThreadSafePointerSet()
  {
    InitializeCriticalSection(&m_CritSec);
  }
  ~ThreadSafePointerSet()
  {
    DeleteCriticalSection(&m_CritSec);
  }
  PVOID GetDataPtr(PVOID pKey)
  {
    EnterCriticalSection(&m_CritSec);
    PVOID p = PointerSet::GetDataPtr(pKey);
    LeaveCriticalSection(&m_CritSec);
    return p;
  }
  bool AddMember(PVOID pKey, PVOID pData)
  {
    EnterCriticalSection(&m_CritSec);
    bool Result = PointerSet::AddMember(pKey, pData);
    LeaveCriticalSection(&m_CritSec);
    return Result;
  }
  bool DeleteMember(PVOID pKey)
  {
    EnterCriticalSection(&m_CritSec);
    bool Result = PointerSet::DeleteMember(pKey);
    LeaveCriticalSection(&m_CritSec);
    return Result;
  }

private:
  CRITICAL_SECTION m_CritSec;
};